Result (Session 2017-2018)

Class -X Result

Sr. No. Student Name Percentage
1. Mehek 96.40%
2. Gavika Taneja 95.20%
3. Shafaque Shabbir 95.20%
4. Ashish Kumar 94.20%
5. Saiyam Jain 94.40%
6. Harsh bisla 94%
7. Reet Bhardwaj 93.60%
8. Jhanvi Parashar 93.60%
9. Tanya 93.40%
10. Varshit 93.20%
11. Shristi Srivastava 93%
12. Jayita pal 93%
13. Abhiraj Pandey 92.80%
14. Niladri Sarkar 92.60%
15. Lokesh Yadav 92.40%
16. Siddharth Choudhary 92.40%
17. Ankita Dhall 92.40%
18. Yashita Rustagi 92.20%
19. Nancy Jaiswal 92%
20. Sukrit 92%
21. Chesta siddhu 91.60%
22. Disha Sharma 91.60%
23. Harsh Choudhary 91.40%
24. Kanksha Koumudee 91%
25. Ishika Tyagi 90.60%